Producenci
Regulamin

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklepsmyk.net obowiązujący od dnia 15 Czerwca 2018r.

 

Sklepsmyk.net to sklep internetowy prowadzony przez Odzieżowy Sklep Smyk Wiesław Łuka pl. Solny 8a 55-300 Środa Śląska; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez UMiG Środa Śląska; NIP: 913-000-78-96 REGON: 930914467

§1.

Sklep internetowy sklepsmyk.net prowadzi sprzedaż detaliczną przez Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.sklepsmyk.net

§2.

Klienci korzystający ze sklepu internetowego sklepsmyk.net dokonują rejestracji i tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane i informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w sklepsmyk.net zwanym dalej: „Konto”. Świadczenie usług w ramach Konta na sklepsmyk.net jest bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Odzieżowy Sklep Smyk dotyczącą Konta poprzez zgłoszenie rezygnacji na email odziezowy.sklep.smyk@wp.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Odzieżowy Sklep Smyk jest w trakcie realizacji złożonego zamówienie przez Klienta. W takim przypadku rozwiązanie nastąpi po realizacji zamówienia.

§3.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji klient otrzyma potwierdzenie oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między sklepem sklepsmyk.net a klientem dotyczącej prowadzenia konta.

§4.

Wszystkie produkty dostępne w sklepsmyk.net są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na wszystkie rzeczy jest udzielana gwarancja producenta.

§5.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepsmyk.net są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

§6.

Zamówiony produkt dostarczany jest przez kuriera oraz jest możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi koszty dostawy podane podczas zakupów.

§7.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem sklepsmyk.net dotycząca zakupu danego produktu jest terminowa i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem dostarczenia produktu jest adres wskazany przez klienta lub w niektórych przypadkach odbiór osobisty.

§8.

Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym sklepsmyk.net w tym koszty dostawy nie później niż 3 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem gdy płatność następuję przy odbiorze.

§9.

Dostępne formy płatności:

  1. Przelew bankowy na konto nr 54 1020 5242 0000 2202 0026 8375
  2. Przy odbiorze: zapłata kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki. W wybranych przypadkach sklepsmyk.net zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  3. Szybkie płatności Przelewy24 
  4. Szybkie płatności PayPal

§10.

Czas realizacji zamówienia na zabawki to 5 dni roboczych, pozostale produkty do trzech dni roboczych.

§11.

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta.

§12.

Sklepsmyk.net odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§13.

Reklamacje proszę składać na adres email sklep@sklepsmyk.net 

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email sklep@sklepsmyk.net lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

oryginalny paragon zakupu lub fakturę

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Busku-Zdróju. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§14

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. (zwrot kosztow wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie)

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie sklepsmyk.net, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@sklepsmyk.net. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę WRAZ Z ORYGINALNYM DOWODEM ZAKUPU należy nadać na adres Odzieżowy Sklep Smyk Wiesław Łuka pl. Solny 8a 55-300 Środa Śląska


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia z dnia……
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

§15.

Oświadczamy, że sklepsmyk.net zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

§16.

Polityka Ochrony Prywatności. Sklepsmyk.net przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta.

§17.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca. 

  §18.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

§19.

Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy. 

§20.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w §19.

a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w §19.

b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. 

§21.

Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

§22.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres do wysyłki
e) Numer Identyfikacji Podatkowej

§23.

Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy. 

§24.

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

§25.

Zamawiającemu przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy. 

 §26.

 W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl